Otevřený dopis Radě městského obvodu Svinov

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.5.2017

Ve Svinově dne 17. 5. 2017

Na dnešním jednání zastupitelstva H. Wieluchová, V. Kojdecký, D. Žitník, E. Poštová,J.  Broulíková, Z. Popková, P. Buček, L.Gelnarová, R. Janšíková, J. Ivan  a H. Mužíková odsouhlasili bod programu 0063/17 – Návrh rozpočtového opatření, kterým byla firmě PRINEX GROUP s.r.o. realizující výstavbu nové mateřské školky na ul. Stanislavského navýšena  částka za tzv. vícepráce odsouhlasené současnou radou ve výši 1 036 000,-Kč.

Tato firma uzavřela smlouvu o dílo, ve které byla cena nejvýše přípustná podepsána na částku 11 470 000,- Kč.

Stavební dozor – ing. Procházková podepsala s radou městského obvodu smlouvu, kdy za svou práci inkasuje částku 60 000,- Kč. Na žádost zastupitelky L. Hruškové, aby se jednání zastupitelstva, které řešilo pozastavení dokončovacích prací, zúčastnila, odpověděla starostce omluvou, že má jiné jednání.

Žádáme členy rady o odpověď na několik jednoduchých otázek, které nám nebyli schopni odpovědět na jednání zastupitelstva – a to písemně v zákonném termínu:

 1. Kdy bylo konáno výběrové řízení na stavební dozor výstavby MŠ Stanislavského?
 2. Kdo podepsal smlouvu s Ing. Procházkovou?
 3. Jaké kompetence jsou v této smlouvě dány stavebnímu dozoru, za co nese zodpovědnost, jakým způsobem se za realizaci stavby zodpovídá radě?
 4. Jméno osoby, která nese zodpovědnost za navýšení výdajů z důvodu nesprávného zahrnutí prací do výkazu výměr.
 5. Jaké práce jsou konkrétně obsahem dodatků č.1 – 3. Jména osob, které jsou zodpovědné za to, že tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace.
 6. Kdo nařídil odvoz ornice z místa stavby a kdo schválil následný dovoz a rozprostření ornice za 86 000,-Kč?
 7. V současné době jsme na již zkolaudované stavbě zjistili tyto nedostatky:
  Vstupní dveře – drhnou, díra ve fasádě.‘
  Fleky na fasádě.
  Reliéf podlahy vystupuje do podlahové krytiny.
  Rolety místo závěsů – odpovídající cena? – již nyní reklamace.
  Místo marmolea zátěžový koberec – rozdíl ceny?
  Stěrkování – v kuchyni viditelné nedostatky – viditelná perlinka.
  Bezpečnostní skla – vně i uvnitř zajištěna bezpečnost dětí? – atest oken?
  Parkoviště – kanál pod povrchem terénu, vyhrazené místo pro dopravní obsluhu chybí.
  Střecha – oplechování – výškový rozdíl, plech zčásti nahrazen plastem – zvlněný.
  Skříň elektrorozvodu před vchodem do budovy – v projektu strom– ,,maskovací“ lavička při dešti nasává vodu a odvádí ji do elektrorozvodu.
  Nový plot – dodatečné frézování pařezů zákonitě poškodí nový plot, zůstal 1 betonový sloupek.
  Nedostatečný nátěr dřevěných prvků – akát změněn na smrk – rozdíl ceny?
  Chybné oplechování střechy – na jednom místě místo plechu plast – již nyní zvrásněný.
  Kdo je zodpovědný za zajištění reklamací?
  Kdy budou tyto nedostatky odstraněny?
 8. Co obnáší Koordinační činnost – ostatní náklady stavby za 15 0000,-Kč?
 9. Není spotřeba elektrické energie- vytápění po dobu výstavby nutný náklad realizační firmy, která měla ve smlouvě jasný termín odevzdání stavby a podmínky penalizace za každý den prodlení?
 10. Kdy a kým bude tato penalizace realizována?
 11. Jsou investorem řádně zapisovány neshody do stavebního deníku ve správném časovém sledu – kdo za investora zapisuje a kdo kontroluje ?

Děkujeme za brzkou odpověď na všechny naše dotazy.

Lenka Hrušková, Hana Hauptová, Radim Smetana, Pavlína Kuráňová, Lumír Pščolka, Simona Bonková, Martin Macháč, Eduard Dvorský

FOTKY – Ukliďme Svinov 2016

Publikoval: Administrator dne 19.4.2016

16. 4. 2016 se MO ČSSD zapojila do akce Ukliďme Česko, které organizoval Český svaz ochránců přírody. Všem, kteří nám přišlo pomoci s úklidem Svinova, děkujeme. Lenka Hrušková

Ukliďme SVINOV! – přihláška k akci

Publikoval: Jakub Kuráň dne 1.4.2016

MO ČSSD Svinov pořádá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 2. ročník akce UKLIĎME SVINOV.
 
Sraz 16. 4. 2016 v 9. 00 u Úřadu MOb Svinov.
Trasa: radnice – železniční přejezd – bečkárna – Rudná
 
Přijďte spolu s námi pomoci zkrášlit náš Svinov!  
Děkujeme!

Prosíme zájemce, aby v rámci zajištění dostatečného počtu pracovních pomůcek nahlásili svou účast v tomto formuláři:

Pole značená * jsou povinná!

Zájezd do firmy Hyundai

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 21.12.2015

Dne 8.12. 2015 se uskutečnil zájezd do automobilky Hyundai, kterého se zúčastnilo 33 žáků naší ZŠ Bílovecká s pedagogickým doprovodem. Zajímavou exkurzi doplnila návštěva SPŠ Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, která s touto firmou spolupracuje v rámci snahy propojit teorií s provozní praxí. Touto cestou bych ráda poděkovala vedení školy za pomoc při organizaci exkurze a skvělou spolupráci.

Mgr. Lenka Hrušková

20151221_112914 20151221_112927 20151221_112933(1) PC080006 PC080010

Arogance moci. Moc arogance.

Publikoval: Mgr. Lenka Hrušková dne 6.10.2015

Tak máme od 30. 9. opět nové složení radnice. Po rezignaci pana Jiřího Kusýna z postu starosty a zastupitele jsme jednali s novými zastupiteli za KSČM – paní Hanou Mužíkovou a Jaromírem Ivanem, kterým jsme bohužel nemohli slíbit „nic víc“ nežli post místostarosty či radního s přesvědčením, že lidé na kandidátkách jednotlivých stran a hnutí jdou do voleb i proto, aby se snažili zaujmout místo v radě – a tím získali možnost přímo ovlivňovat dění ve Svinově.

Do poslední chvíle jsme vyjednávali i se zástupci Hnutí Ostravak, ODS,NEZ, nicméně návrh na vytvoření koalice na základě počtu mandátů bez diktátu personálního obsazení se nesetkal s úspěchem. Na první schůzce 24. 9. byl tento návrh předložen, na další svolanou schůzku 29. 9. nedorazil žádný ze zástupců výše uvedených stran a hnutí. Jediný, kdo se omluvil, byla paní Jančíková.

Průběh jednání zastupitelstva 30. 9. už byl jen ukázkou arogance moci: zastupitelé za ČSSD, Fair-play, KDU-ČSL a nezařazený Lumír Pščolka navrhovali a odhlasovali veřejnou volbu starosty, místostarostů a radních. Současná koalice návrh přehlasovala. Kromě volby starostky, kdy byly nominovány Ing. Wieluchová a Mgr. Hrušková, chodili k urně hlasovat jen zastupitelé za ODS, Hnutí Ostravak, KSČM a NEZ – tudíž Mgr. Kojdeckému (ODS) a Ing. Broulíkové (ODS) dali nezpochybnitelně svůj hlas i zastupitelé za KSČM. O pravých důvodech můžeme vést dlouhé diskuse i poté, co byli jak paní Mužíková i pan Ivan navrženi do rady a oba nominaci odmítli.

Po dlouhých volbách, kdy byla současná koalice velmi zaskočena rezignací pana Smetany na post radního, neměla evidentně připraveného ze svých řad náhradníka a paní Wieluchová se snažila přítomné přesvědčit, že zná zákon o obcích a čtyřčlenná rada může klidně fungovat až do prosincového zastupitelstva, navrhovala Ing. Kuráňová (ČSSD) změnu programu – přesunutí bodu Různé, diskuse před další body programu jednání – s ohledem na přítomné občany, kteří se k volbě nové rady i k dalším bodům programu chtěli vyjádřit. Opět neúspěšně – 11 členů současné koalice návrh přehlasovalo.

Po 13. 8., kdy bylo zastupitelstvo přes včasné připomínky občanů svoláno do malých prostor na ÚMOb, další ukázka toho, jak si současná paní starostka váží občanů, jak současná rada reaguje na jejich podněty a připomínky. Ani na posledním jednání nebyli jen „příbuzní paní Hruškové a zfanatizovaní občané“, všichni mohli objektivně zhodnotit schopnost paní Wieluchové vést průběh zastupitelstva. I současné složení finančního a kontrolního výboru má po několika rezignacích totiž sudý počet členů, není tedy usnášeníschopné. Až do prosincového zastupitelstva? Další úprava zákona o obcích?

Doufejme jen, že podobně nebude současná rada vést další tři roky i svinovskou radnici.

Mgr. Lenka Hrušková – předsedkyně MO ČSSD Svinov